Split up Syllabus

 

SPLIT UP SYLLABUS FOR CLASS XI & XII 2019-20

 

SUBJECT

CLASS

ENGLISH

CLASS - XI

CLASS - XII

HINDI CORE

CLASS - XI

CLASS - XII

MATHEMATHEMATICS

CLASS - XI

CLASS - XII

PHYSICS

CLASS - XI

CLASS - XII

CHEMISTRY

CLASS - XI

CLASS - XII

COMPUTER SC.

CLASS - XI

CLASS - XII

BIOLOGY

CLASS - XI

CLASS - XII

ACCOUNTANCY

CLASS - XI

CLASS - XII

BUSINESS STUDIES

CLASS - XI

CLASS - XII

INFORMATICS PRACTICES

CLASS - XI

CLASS - XII

ECONOMICS

CLASS - XI

CLASS - XII

HISTORY

CLASS - XI

CLASS - XII

GEOGRAPHY

CLASS - XI

CLASS - XII

POLITICAL SCIENCE

CLASS - XI

CLASS - XII